12 Şubat 2017 Pazar

Linux sistemlerde systemd ile servislerin yönetimi


systemd : Görevi bilgisayardaki sistem ve servislerin çalışmasını organize etmektir. Init sisteminin yetersiz kalması sonucu geliştirilmektedir.

Linux sistemin açılışı


Klasik linux açılışı
 • init yapısı – Sıralama zorunluluğu
 • Bir servis başlamadan, ona ihtiyaç duyan sıradaki servis başlatılmaz.
 • -Birbirine bağlı servisler, soketler ile iletişim

systemd açılışı

Systemd, tüm hizmet ve servislerin ihtiyaç duyduğu bağlanma
noktalarını, ilgili hizmet başlamasa dahi önceden başlatır ve diğer
bekleyen programların sırada beklemesini ortadan kaldırır. Bu şekilde systemd birbirine bağlı servisleri birbirlerine ihtiyaç duymadan başlatır.

Debian, Oracle, RHEL, Suse gibi linux dağıtımları eski SystemV yerine default olarak systemd kullanmaya başladılar. Systemd, yalnızca açılış servislerinin düzenlenmesini üstlenen init sistemine göre daha karmaşık, servisleri paralel olarak çalıştırabilme, automount, journal, system state snapshot desteği gibi bir çok özellik barındırmaktadır.

Unit Files

Unit file default olarak "/etc/systemd/system/" dizini altında bulunur. Bu dizinlerde birbirinden farklı uzanntılara sahip bir çok dosya vardır. Bu uzantılar birbirinden farklı unit tiplerini gösterir. .service uzantısına sahip dosyalar servislere ait unit dosyaları tutar. .target uzantılı dosyalar site bir çok service unit'nin gruplanmış halini gösterir. .mount uzantılı dosyalar sisteme mount edilmesi istenilen disk bölümlerini için tanımlanmış configleri gösterirken. .swap uzantılı dosyalar ise swap alanları için yapılandırma dosyalarını içerir.


 root@h4kan:/home/hakan# cd /etc/systemd/ 
 root@h4kan:/etc/systemd# ls 
 bootchart.conf logind.conf resolved.conf system.conf  user 
 journald.conf network  system   timesyncd.conf user.conf 
 root@h4kan:/etc/systemd# cd system 
 root@h4kan:/etc/systemd/system# ls 
 bluetooth.target.wants      hybrid-sleep.target.wants 
 dbus-org.bluez.service      multi-user.target.wants 
 dbus-org.freedesktop.Avahi.service   network-online.target.wants 
 dbus-org.freedesktop.ModemManager1.service paths.target.wants 
 dbus-org.freedesktop.nm-dispatcher.service printer.target.wants 
 dbus-org.freedesktop.thermald.service  shutdown.target.wants 
 default.target.wants      sockets.target.wants 
 display-manager.service      sshd.service 
 display-manager.service.wants    suspend.target.wants 
 getty.target.wants       sysinit.target.wants 
 graphical.target.wants      syslog.service 
 hibernate.target.wants      timers.target.wants 
Servislerin systemd ile yönetilmesi

Servisleri yönetmek için yaygın olarak systemctl aracı kullanılır.

Sytnax : systemctl start | stop | restart | reload | status servisadi.service

# systemctl start <hiz_adı>: Hizmet başlatma

# systemctl stop <hiz_adı>: Hizmet durdurma

# systemctl restart <hiz_adı>: Hizmeti yeniden başlatma

# systemctl status <hiz_adı> : Hizmetin durumu gösterme

# systemctl enable <hiz_adı>: Otomatik başlatma

# systemctl disable <hiz_adı>: Otomatik başlatma iptali

# systemctl mask <hiz_adı>: Servisi elle başlatmayı engelleme

# systemctl unmask <hiz_adı>: Elle başlatma engelini kaldırma

Linux sistemlerde görevleri, hizmet süreçleri ( service / daemon ) yerine getirir. Hizmet programları UNIX’te “daemon” olarak adlandırılır. Ve daemonların adları d harfi ile biter. Örnek: httpd, sshd, syslogd, crond, proftpd..


Klasik linux sistemlerinde hizmet programlarının betikleri “/etc/rc.d/init.d” veya “/etc/init.d” dizinin altında tutulur. Bu betikler (start | stop | restart | status | status | configtest) parametreleri kullanılarak çalıştırılabilir. Bu yolla süreçlerin yönetimi yapılır.

Hizmet süreçlerinin daha kolay yapılması için systemctl kullanılır. Ben burada httpd servisi için systemctl kullanarak apache servisini kullanacağım.

systemctl list-units --type service komutu ile sistemdeki bütün servisleri görüntüleriz.

 hakan@h4kan:~$ systemctl list-units --type service 
 UNIT      LOAD ACTIVE SUB  DESCRIPTION 
 accounts-daemon.service  loaded active running Accounts Service 
 acpid.service    loaded active running ACPI event daemon 
 apache2.service    loaded active running LSB: Apache2 web server 
 ● apparmor.service   loaded failed failed LSB: AppArmor initialization 
 apport.service    loaded active exited LSB: automatic crash report  
 avahi-daemon.service  loaded active running Avahi mDNS/DNS-SD Stack 
 binfmt-support.service  loaded active exited Enable support for additiona 
 bluetooth.service   loaded active running Bluetooth service 
 console-setup.service  loaded active exited Set console font and keymap 
 cron.service    loaded active running Regular background program p 
 cups-browsed.service  loaded active running Make remote CUPS printers av 
 dbus.service    loaded active running D-Bus System Message Bus 
 getty@tty1.service   loaded active running Getty on tty1 
 grub-common.service   loaded active exited LSB: Record successful boot  
 hddtemp.service    loaded active exited LSB: disk temperature monito 
 irqbalance.service   loaded active running LSB: daemon to balance inter 
 keyboard-setup.service  loaded active exited Set console keymap 
 kmod-static-nodes.service loaded active exited Create list of required stat 
 lightdm.service    loaded active running Light Display Manager 
 lm-sensors.service   loaded active exited Initialize hardware monitori 
 ModemManager.service  loaded active running Modem Manager 
 mysql.service    loaded active running MySQL Community Server 
 lines 1-23...skipping... 
 UNIT      LOAD ACTIVE SUB  DESCRIPTION 
 accounts-daemon.service  loaded active running Accounts Service 
 acpid.service    loaded active running ACPI event daemon 
 apache2.service    loaded active running LSB: Apache2 web server 
 ● apparmor.service   loaded failed failed LSB: AppArmor initialization 
 apport.service    loaded active exited LSB: automatic crash report  
 avahi-daemon.service  loaded active running Avahi mDNS/DNS-SD Stack 
 binfmt-support.service  loaded active exited Enable support for additiona 
 bluetooth.service   loaded active running Bluetooth service 
 console-setup.service  loaded active exited Set console font and keymap 
 cron.service    loaded active running Regular background program p 
 cups-browsed.service  loaded active running Make remote CUPS printers av 
 dbus.service    loaded active running D-Bus System Message Bus 
 getty@tty1.service   loaded active running Getty on tty1 
 grub-common.service   loaded active exited LSB: Record successful boot  
 hddtemp.service    loaded active exited LSB: disk temperature monito 
 irqbalance.service   loaded active running LSB: daemon to balance inter 
 keyboard-setup.service  loaded active exited Set console keymap 
 kmod-static-nodes.service loaded active exited Create list of required stat 
 lightdm.service    loaded active running Light Display Manager 
 lm-sensors.service   loaded active exited Initialize hardware monitori 
 ModemManager.service  loaded active running Modem Manager 
 mysql.service    loaded active running MySQL Community Server 
 networking.service   loaded active exited Raise network interfaces 
 NetworkManager-wait-online.service loaded active exited Network Manager Wait Online 
 NetworkManager.service  loaded active running Network Manager 
 ondemand.service   loaded active exited LSB: Set the CPU Frequency S 
 polkitd.service    loaded active running Authenticate and Authorize U 
 rc-local.service   loaded active exited /etc/rc.local Compatibility 
 resolvconf.service   loaded active exited Nameserver information manag 
 rsyslog.service    loaded active running System Logging Service 
 rtkit-daemon.service  loaded active running RealtimeKit Scheduling Polic 
 setvtrgb.service   loaded active exited Set console scheme 
 snapd.service    loaded active running Snappy daemon 
 speech-dispatcher.service loaded active exited LSB: Speech Dispatcher 

Yukardaki çıktıda sadece aktif servisleri görüntüledik. Yazdığımız komuta ek olarak all parametresi ekleyerek tüm servisleri görüntüleriz.


systemctl list-units --type service --all inactive durumundaki servisleride görüntüleyebiliriz.

 hakan@h4kan:~$ systemctl list-units --type service --all 
 UNIT            LOAD  ACTIVE SUB  DESCRIPTION 
 accounts-daemon.service        loaded active running Accounts Service 
 acpid.service          loaded active running ACPI event daemon 
 alsa-restore.service        loaded inactive dead Save/Restore Sound Card State 
 alsa-state.service         loaded inactive dead Manage Sound Card State (restore and store) 
 anacron.service          loaded inactive dead Run anacron jobs 
 apache2.service          loaded active running LSB: Apache2 web server 
 ● apparmor.service         loaded failed failed LSB: AppArmor initialization 
 apport.service          loaded active exited LSB: automatic crash report generation 
 apt-daily.service         loaded inactive dead Daily apt activities 
 ● auditd.service          not-found inactive dead auditd.service 
 avahi-daemon.service        loaded active running Avahi mDNS/DNS-SD Stack 
 binfmt-support.service        loaded active exited Enable support for additional executable binary formats 
 bluetooth.service         loaded active running Bluetooth service 
 brltty.service          loaded inactive dead Braille Device Support 
 ● cloud-init.service         not-found inactive dead cloud-init.service 
 ● console-screen.service        not-found inactive dead console-screen.service 
 console-setup.service        loaded active exited Set console font and keymap 
 cron.service          loaded active running Regular background program processing daemon 
 cups-browsed.service        loaded active running Make remote CUPS printers available locally 
 cups.service          loaded inactive dead CUPS Scheduler 
 dbus.service          loaded active running D-Bus System Message Bus 
 dns-clean.service         loaded inactive dead Clean up any mess left by 0dns-up 
 emergency.service         loaded inactive dead Emergency Shell 
 failsafe-x.service         loaded inactive dead X.org diagnosis failsafe 
 ● festival.service         not-found inactive dead festival.service 
 friendly-recovery.service       loaded inactive dead Recovery mode menu 
 getty-static.service        loaded inactive dead getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available 
 getty@tty1.service         loaded active running Getty on tty1 
 getty@tty7.service         loaded inactive dead Getty on tty7 
 gpu-manager.service         loaded inactive dead Detect the available GPUs and deal with any system changes 

systemctl list-unit-files --type service servislerin enable, disable durumunu görmek için bu komutu kullanırız.

 hakan@h4kan:~$ systemctl list-unit-files --type service 
 UNIT FILE         STATE  
 accounts-daemon.service     enabled  
 acpid.service        disabled 
 alsa-restore.service      static  
 alsa-state.service       static  
 alsa-utils.service       masked  
 anacron-resume.service      enabled  
 anacron.service       enabled  
 apport-forward@.service     static  
 apt-daily.service       static  
 autovt@.service       enabled  
 avahi-daemon.service      enabled  
 binfmt-support.service      enabled  
 bluetooth.service       enabled  
 bootlogd.service       masked  
 bootlogs.service       masked  
 bootmisc.service       masked  
 brltty-udev.service      static  
 brltty.service        enabled  
 checkfs.service       masked  
 checkroot-bootclean.service    masked  
 checkroot.service       masked  
 colord.service        static  
 console-getty.service      disabled 
 console-setup.service      static  
 console-shell.service      disabled 
 container-getty@.service     static  
 cron.service        enabled  
 cryptdisks-early.service     masked  
 cryptdisks.service       masked  
 cups-browsed.service      enabled  
 cups.service        enabled  
 dbus-org.bluez.service      enabled  
 dbus-org.freedesktop.Avahi.service   enabled  
 dbus-org.freedesktop.hostname1.service  static  
 dbus-org.freedesktop.locale1.service  static  
 dbus-org.freedesktop.login1.service  static  
 dbus-org.freedesktop.ModemManager1.service enabled  
 dbus-org.freedesktop.network1.service  disabled 
 dbus-org.freedesktop.nm-dispatcher.service enabled  

Herhangi bir servisin durumunu öğrenmek içinde

systemctl status apache2 komutunu kullanırız. Ben apache2 servisinin durumuna bakıyorum.


 hakan@h4kan:~$ systemctl status apache2 
 ● apache2.service - LSB: Apache2 web server 
  Loaded: loaded (/etc/init.d/apache2; bad; vendor preset: enabled) 
 Drop-In: /lib/systemd/system/apache2.service.d 
    └─apache2-systemd.conf 
  Active: active (running) since Paz 2017-02-12 14:49:12 +03; 57min ago 
  Docs: man:systemd-sysv-generator(8) 
 Process: 1645 ExecStart=/etc/init.d/apache2 start (code=exited, status=0/SUCCESS) 
  CGroup: /system.slice/apache2.service 
    ├─1781 /usr/sbin/apache2 -k start 
    ├─1809 /usr/sbin/apache2 -k start 
    ├─1810 /usr/sbin/apache2 -k start 
    ├─1811 /usr/sbin/apache2 -k start 
    ├─1812 /usr/sbin/apache2 -k start 
    └─1813 /usr/sbin/apache2 -k start 
 Şub 12 14:49:11 h4kan systemd[1]: Starting LSB: Apache2 web server... 
 Şub 12 14:49:11 h4kan apache2[1645]: * Starting Apache httpd web server apache2 
 Şub 12 14:49:12 h4kan apache2[1645]: * 
 Şub 12 14:49:12 h4kan systemd[1]: Started LSB: Apache2 web server. 

Çıktıda görebileceğiniz gibi servisin loaded olduğu, servise ait unit file’ın tam path’inin/usr/lib/systemd/system/apache2.service.d olduğu ve startup’a ekli olduğu (enabled) görüntülenmektedir.

Ayrıca, servisin state’inin active (running) olduğu ve ne kadardır up olduğu bildirilmektedir. Main PID numarası Linux Control Group bilgileri ve servisin ürettiği logun son bir kısmı yer bildirilmektedir.

Servisi başlatmak için

#systemctl start httpd

servisi durdurmak için

#systemctl stop httpd

Servisi reload etmek için

#systemctl reload httpd 

Servisi restart etmek için

#systemctl restart httpd

Servislerin açılışta çalıştırılması için

#systemctl enable httpd 

servisin açılışta çalıştırılmaması için yani startuptan kaldırmak için

#systemctl disable httpd

Enable ettiğiniz bir servisin tekrar başlatılmaması için mask parametresi kullanılır.

#systemctl mask httpd 

maskı kaldırmak içinde unmask parametresi kullanılır.

#systemctl unmask httpd
  

Özetlersek systemd, Linux işletim sistemleri için geliştirilmiştir.
Amacı; bilgisayardaki sistem ve servislerin çalışmasını organize etmektir. systemd tabiki bununla kalmıyor ve çok fazla işlevi var. Ben genel hatlarıyla anlatmaya çalıştım.  

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder